سیستم کنترل فایلینگ و انبارداری اتوماتیک (شرکت تک ماشین ، مرکز بهداشت صدا و سیما)