طراحی و ساخت سیستم ساعت (Master Clock system) مورد استفاده در سیستمهای سدهای آبی ، خطوط مترو