طراحی و اجرای سیستم کنترلی مکانیکال و چیلر مرکز داده ایرانسل مرکز غرب تهران ( شاد آباد)

طراحی و اجرای سیستم کنترلی و مانیتورینگ بسته بندی قیر شرکت آترا کران انرژی