طراحی و اجرای سیستم کنترلی و مانیتورینگ بسته بندی قیر شرکت آترا کران انرژی