سیستم کنترل تجهیزات ایستگاهی مترو (BAS)

سیستم اتوماسیون مترو

ساختمان سیستم اتوماسیون (BAS)  سیستمی است که برای نمایش و کنترل کلیه تجهیزات و سیستم های الکتریکی و مکانیکی  موجود در ایستگاه­های مترو  در خطوط مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم شامل کنترل سیستم های محلی ایستگاه موجود در هر ایستگاه و سیستم کنترل مرکزی(CCS ) در اتاق مرکز کنترل (CCR) می باشد .برای طراحی چنین سیستمی از یک  نرم افزار مانیتورینگ استفاده شده است. متخصصان این شرکت براساس دانش فنی و تجربه های فروان درانجام پروزه های متفاوت در این زمینه، به دانش بومی در این زمینه دست یافته اند. و بر این اساس به طراحی، مشاوره و اجرای این سیستم در خطوط مختلف متروی کشور پرداخته اند.