برخی پروژه های اتوماسیون صنعتی انجام شده …

نفت و گاز

پروژه های سیستم مانیتورینگ و کنترل مرکز داده BMS & DCIM

دستگاه خطوط تولید کارخانجات

سیستم مانیتورینگ و کنترل مترو(BAS)