• اندازه گیری دمای رک
    سیستم هوشمند کنترل مانیتورینگ آرامیس برای نظارت اتاق سرورها و مراکز داده طراحی و تولید شده است، در این سیستم عواملی که موجب عدم رعایت موارد ایمنی و یا عوامل خطر ساز هستند توسط سنسور های کالیبره شده ی دما، رطوبت، ولتاژ، نشت آب و .. اندازه گیری شده و در صورتیکه مقدار سنسور ها از حد مجازی که با توجه به شرایط محیطی برایشان تعریف شده فراتر روند، هشداری در محل فعال می گردد و همچنین این هشدار توسط پیام کوتاه به کاربر های  مجاز و تعریف شده سیستم ارسال می شود تا موجب پیشگیری از شرایط بحرانی گردد. دراین سیستم علاوه بر مانیتورینگ و هشدار، برای کنترل سیستم  به صورت هوشمند، سناریو های کنترلی طراحی شده است که متناسب با هر عامل خطر ساز یک رفتار مناسب در نظر گرفته شود. در این سری که برای اتاق سرو ها در نظر گرفته شده است. تمامی المان ها براساس امکانات و تجهیزات موجود در اتاق سرور طراحی و انتخاب می گردد. تیم فنی مهندسی این شرکت با توجه به دانش فنی و سابقه اجرایی بهترین پیشنهاد را بیان خواهد کرد. نرم افزار این سیستم کاملا بومی می باشد.
  • اندازه گیری دمای رک
    سیستم هوشمند کنترل مانیتورینگ آرامیس برای نظارت اتاق سرورها و مراکز داده طراحی و تولید شده است، در این سیستم عواملی که موجب عدم رعایت موارد ایمنی و یا عوامل خطر ساز هستند توسط سنسور های کالیبره شده ی دما، رطوبت، ولتاژ، نشت آب و .. اندازه گیری شده و در صورتیکه مقدار سنسور ها از حد مجازی که با توجه به شرایط محیطی برایشان تعریف شده فراتر روند، هشداری در محل فعال می گردد و همچنین این هشدار توسط پیام کوتاه به کاربر های  مجاز و تعریف شده سیستم ارسال می شود تا موجب پیشگیری از شرایط بحرانی گردد. دراین سیستم علاوه بر مانیتورینگ و هشدار، برای کنترل سیستم  به صورت هوشمند، سناریو های کنترلی طراحی شده است که متناسب با هر عامل خطر ساز یک رفتار مناسب در نظر گرفته شود. در این سری که برای اتاق سرو های بزرگ در نظر گرفته شده است. تمامی المان ها براساس امکانات و تجهیزات موجود در اتاق سرور طراحی و انتخاب می گردد. تیم فنی مهندسی این شرکت با توجه به دانش فنی و سابقه اجرایی بهترین پیشنهاد را بیان خواهد کرد. نرم افزار این سیستم کاملا بومی می باشد.
  • سیستم هوشمند کنترل مانیتورینگ آرامیس برای نظارت اتاق سرورها و مراکز داده طراحی و تولید شده است، در این سیستم عواملی که موجب عدم رعایت موارد ایمنی و یا عوامل خطر ساز هستند توسط سنسور های کالیبره شده ی دما، رطوبت، ولتاژ، نشت آب و .. اندازه گیری شده و در صورتیکه مقدار سنسور ها از حد مجازی که با توجه به شرایط محیطی برایشان تعریف شده فراتر روند، هشداری در محل فعال می گردد و همچنین این هشدار توسط پیام کوتاه به کاربر های  مجاز و تعریف شده سیستم ارسال می شود تا موجب پیشگیری از شرایط بحرانی گردد. دراین سیستم علاوه بر مانیتورینگ و هشدار، برای کنترل سیستم  به صورت هوشمند، سناریو های کنترلی طراحی شده است که متناسب با هر عامل خطر ساز یک رفتار مناسب در نظر گرفته شود. در این سری که برای اتاق سرو ها و مراکز داده بزرگ در نظر گرفته شده است. تمامی المان ها براساس امکانات و تجهیزات موجود در اتاق سرور طراحی و انتخاب می گردد. تیم فنی مهندسی این شرکت با توجه به دانش فنی و سابقه اجرایی بهترین پیشنهاد را بیان خواهد کرد. نرم افزار این سیستم کاملا بومی می باشد.

عنوان